Sprawy pracownicze

Dotyczą spraw pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem w związku z łączącym strony stosunkiem pracy. Przepisy kodeksu pracy określają prawa i obowiązki obu stron. Praktyka pokazuje jednak, że nierzadko dochodzi do sporów na linii pracownik – pracodawca, a to ze względu na nierespektowanie prawnych regulacji.

Konflikty mogą dotyczyć m. in. wymiaru urlopu, działań kwalifikowanych jako mobbing, norm czasu pracy czy chociażby warunków pracy. Rozwiązanie tego typu sporów może odbyć się w postępowaniu polubownym, sądowym czy mediacyjnym.

Zespół naszych prawników oferuje szeroko rozumianą pomoc prawną w następujących obszarach:

  • ustalenie istnienia/nieistnienia stosunku pracy,
  • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę,
  • mobbing,
  • wypadki w pracy
  • sprostowanie świadectwa pracy,
  • egzekwowanie zapłaty wynagrodzenia,
  • analiza oraz sporządzanie umów o pracę, umów zlecenie i umów o dzieło
  • zakaz konkurencji (podejmowania działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy)
  • egzekwowanie kar umownych
  • i inne